โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 ห้อง จำนวน 795 คน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 14 13 27 2
อนุบาล 2 18 11 29 2
อนุบาล 3 29 22 51 2
รวมชั้นอนุบาล 61 46 107 6
ป.1 53 65 118 5
ป.2 59 54 113 5
ป.3 65 60 125 5
ป.4 60 46 106 5
ป.5 49 57 106 5
ป.6 66 54 120 5
รวมชั้นประถมศึกษา 352 336 688 30
รวมทั้งหมด 413 382 795 36