โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 6 บ้านเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Tel. 077-960181 Fax. 077-960181

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

นางสาว เบญจวรรณ  บุญสิน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Previous
Next

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ประวัติ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 โดยพระอธิการแก่น  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน  มีครูเพียงคนเดียว พระอธิการแก่นเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2485 ได้สร้างอาคารขนาดพิเศษ ขนาด 8×20 เมตร

พ.ศ. 2500 ได้ยกพื้นให้สูงขึ้นเป็นอาคารเรียนสองชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต

พ.ศ. 2508 ขอเปิดสอนชั้น ป.ปลาย  ป.5 -7 และได้ต่อเติมด้านข้างออกไป 4  ห้องเรียน

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ  20,000 บาทต่อเติมด้านข้าง 2 ห้อง

วันที่ 14 ธันวาคม 2514  ถูกพายุพัดหลังคาเสียหายมาก

พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคา

พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  1 หลัง 3 ห้องเรียนในบริเวณวัดด้านทิศตะวันออก

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง และได้ไปทำการสร้างในที่ดินที่ชาวบ้านบริจาคให้ อยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนประมาณ  700 เมตร

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  1 หลัง  3 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 1 หลัง 4 ห้องเรียนวงเงินงบประมาณ 1,942,000 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของโรงเรียนห่างจากอาคารเรียนในวัดสว่างอารมณ์ประมาณ 800  เมตร เมื่อสร้างเสร็จในปีการศึกษา 2541 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.4-6 ไปเรียน

ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน และได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.2 ไปเรียน

ในปี 2544 ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ไปสร้างโรงอาหารที่อาคารเรียนแห่งใหม่

ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/29 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเกาะสมุย 3,723,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 8 ห้องเรียน และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ปีการศึกษา 2550

วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายนักเรียนทุกชั้นไปเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำคุณธรรมเด่น เน้นวิชาการส่งเสริมด้านสุขภาพพัฒนาครูและบุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานบริหารจัดการสากลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

ข้อ 1  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำ

ข้อ 2  เร่งรัดอัตราประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดอัตราการซ้ำชั้น และการออกกลางคัน

ข้อ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขภาพดี

ข้อ4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเข้าสู่มาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ข้อ5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ข้อ6 ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยสู่สากล

ข้อ7  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม บริเวณสถานศึกษาให้มีบรรยากาศการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม

4. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

5. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิต ปลอดสารเสพติด และมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

7. อาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

นานาสาระ

ผลกระทบของดาวเคราะห์น้อย การระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ในอินเดีย

ผลกระทบของดาวเคราะห์น้อย ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไดโนเสาร์ ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ และประมาณ 3ใน4 ของพืชและสัตว์ในโลก เมื่อ 66ล้านปีก่อน แต่การปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่ในอินเดีย อาจเป็นสาเหตุหนึ่งด้วย สำหรับการสูญพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมานาน ถึงความสำคัญของการระเบิดของภูเขาไฟในที่ราบสูงเดกกัน ประเทศอินเดียการปะทุเหล่านี้ เริ่มต้นก่อนผลกระทบ และกินเวลานานเกือบ 1ล้านปี สลับกับเหตุการณ์ผลกระทบ ตอนนี้การวิเคราะห์ทางธรณีเคมีของฟอสซิลหอยในทะเลทั่วโลก ที่นำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน กำลังให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับการตอบสนองต่อสภาพอากาศ และมลพิษของปรอทต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการปะทุของภูเขาไฟที่ราบสูงเดกกันในอินเดีย

จากตัวอย่างเปลือกหอยเดียวกัน นักวิจัยพบว่า สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณระดับโลก ของการที่มหาสมุทรร้อนขึ้นอย่างกะทันหัน และความเข้มข้นของปรอทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภูเขาไฟเป็นแหล่งที่มาของสารปรอทตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด ที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การตรวจเก็บหลักฐานทางเคมีสองครั้ง เริ่มต้นก่อนเหตุการณ์ผลกระทบ และสอดคล้องกับจุดเริ่มต้น ของการปะทุของภูเขาไฟเดกกัน เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบ ระดับปรอทในเปลือกหอยโบราณ กับความเข้มข้นของปรอทในหอยน้ำจืด ที่เก็บรวบรวมในพื้นที่มลพิษของสารปรอท อุตสาหกรรมในหุบเขาแม่น้ำเชนันโดอาห์ในเวอร์จิเนีย พบว่าระดับใกล้เคียงกัน

หลักฐานจากการศึกษานี้ สนับสนุนมุมมองที่ว่า การระเบิดของภูเขาไฟที่ราบสูงเดกกัน มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศของโลกในระยะยาวยั่งยืน และยาวนาน ผลการวิจัยของเขา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications Kyle Meyer ผู้เขียนนำการศึกษาใหม่นี้กล่าวว่า จากการวิเคราะห์วัสดุชิ้นเดียว ถือเป็นครั้งแรก ที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับผลกระทบที่แตกต่างกัน ของการระเบิดของภูเขาไฟที่ราบสูงเดกกัน ที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม อย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างที่แสดงสัญญาณของอุณหภูมิ ในมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างกะทันหัน ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของสารปรอทที่สูงที่สุด

ความเข้มข้นเหล่านี้ ใกล้เคียงกับสถานที่ปนเปื้อนสารปรอท ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สารปรอทเป็นโลหะ เป็นสารพิษที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ปลาและสัตว์ป่า แหล่งที่มาของสารปรอทที่มนุษย์ผลิตขึ้นได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และเหมืองทองคำ นักวิจัยเก็บหอยน้ำจืดที่แหล่งปนเปื้อนอุตสาหกรรม ในเซาท์ริเวอร์รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งมีสัญญาณเตือนประชาชนไม่ให้กินปลาในแม่น้ำ

เซียร์รา ปีเตอร์เซน นักธรณีเคมี จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ผู้เขียนร่วมของการศึกษา และที่ปรึกษาร่วมของเมเยอร์กล่าวว่า เนื่องจากในน้ำมีสารปรอทสูง จึงห้ามให้มีการจับปลาโดยมนุษย์ ดังนั้นลองนึกดูว่า ระดับมลพิษของสารปรอทนี้ จะดำเนินต่อไปในระดับโลก เป็นหมื่นถึงแสนปีได้อย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซากดึกดำบรรพ์ของหอย ส่วนใหญ่เป็นหอยสองฝาเช่น หอยนางรมและหอยกาบ สามารถบันทึกการตอบสนองต่ออุณหภูมิของมหาสมุทรชายฝั่ง และสารเคมีปรอทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปรอทจากภูเขาไฟที่ราบสูงเดกกันจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน

การปะทุของภูเขาไฟ ก่อตัวขึ้นทางตะวันตกของอินเดีย ส่วนใหญ่กระจุกตัวในช่วงเวลาที่ยุคครีเทเชียสถึงพาลีโอจีน และเกิดเหตุการณ์การสูญพันธุ์ยุคครีเทเชียส พาลีโอจีน สูญพันธุ์ไปเมื่อ 66ล้านปีก่อน การศึกษาใช้ฟอสซิลเปลือกหอยที่เก็บรวบรวม ในแอนตาร์กติกาสหรัฐอเมริกา แอละแบมา อลาสก้า แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน อาร์เจนตินา อินเดีย อียิปต์ ลิเบียและสวีเดน นักวิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบไอโซโทปของเชลล์คาร์บอเนต เพื่อกำหนดอุณหภูมิของมหาสมุทร

โดยใช้เทคนิคที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่เรียกว่า การวัดอุณหภูมิไอโซโทปของไอโซโทปคาร์บอเนต นอกจากนี้ยังตรวจวัดปริมาณปรอทในซากฟอสซิล ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้รวบรวมข้อมูลปรอทเป็นครั้งแรก ในซากฟอสซิลของชีวแร่ ในการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการบันทึกสารปรอทของสิ่งแวดล้อม ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ จากตะกอนในทะเล เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการทำความเข้าใจเวลา และขนาดของเหตุการณ์ภูเขาไฟที่ราบสูงเดกกัน

แต่การบันทึกเหล่านี้ ขาดการเชื่อมโยงโดยตรง การตอบสนองต่อสภาพอากาศ ในการศึกษาใหม่นี้ สัญญาณทั้งสองนี้มีอยู่ในตัวอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สำคัญ ความผิดปกติของปรอท ได้รับการบันทึกไว้ในตะกอน แต่ไม่เคยมีการบันทึกไว้ในเปลือกหอยมาก่อน ความสามารถในการสร้างตัวบ่งชี้สภาพภูมิอากาศ และภูเขาไฟขึ้นใหม่ ด้วยวัสดุที่เหมือนกันทุกประการ ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหาคู่แบบสัมพัทธ์ ดังนั้นสิ่งแรกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการวิจัยนี้คือ การพิสูจน์ทางเทคนิคของแนวคิด เทคโนโลยีใหม่นี้คาดว่า จะมีการใช้งานที่หลากหลาย ในการศึกษาการสูญพันธุ์จำนวนมาก และการรบกวนสภาพภูมิอากาศในบันทึกทางธรณีวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์